comunicacio@startnovesoportunitats.com
Política de Privacitat

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en lo es refereix a la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de fora expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa STARTNOVESOPORTUNITATS i del grup (Fundació intermèdia, Fundació Ampans, Fundació Oscobe, Fundació Formació i Treball i Fundació Main)

 

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de STARTNOVESOPORTUNITATS per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.
En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició d’acord amb el que estableix a la normativa legal vigent de protecció de dades aplicable.

 

 

 

Informació

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través de la pàgina web que STARTNOVESOPORTUNITATS  posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a STARTNOVESOPORTUNITATS per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com LinkedIn y Twitter, etc. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.
La pàgina web pot allotjar blogs, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals STARTNOVESOPORTUNITATS no té cap control.
A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, STARTNOVESOPORTUNITATS podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.
Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, STARTNOVESOPORTUNITATS podrà registrar l’adreça IP. Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

Qui són els responsables del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Els responsables compleixen la legislació respecte a la protecció de dades personals i adoptan les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, com també el que es disposa a la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol)

 

Són els responsables de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal; pots contactar-hi a les següents adreces:

 • CNO GIRONA

Domicili: C/ Pare Coll, 15, Girona (17005)
Correu electrònic: lopd@cnogirona.cat

 

 • CNO CAMP DE TARRAGONA
  Domicili: Avinguda Francesc Macià, 8, esc D, baixos, Tarragona (43005)
  Correu electrònic: lopd@cnotarragona.cat

 

 • CNO MARESME-VALLÈS
  Domicili: Plaça Manuel Cuyàs i Duran, 8, baixos, Mataró (08301)
  Correu electrònic: lopd@cnomaresmevalles.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?
STARTNOVESOPORTUNITATS tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

– consultes varies

– participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

STARTNOVESOPORTUNITATS utilitzarà la seva informació per:

 • Comprovar la seva idoneïtat de les seves dades.
 • Contactar amb vostè mitjançant trucada telefònica o bé l’aplicació “WhatsApp”.
 • Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal.
 • En el cas que l’Usuari es registri a la pàgina web per demanar informació, únicament s’accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. No es disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

 

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?
En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la.
Tindran accés a les seves dades personals les següents categories:

 • A qualsevol de les Fundacions que conformen STARTNOVESOPORTUNITATS (Fundació intermèdia, Fundació Ampans, Fundació Oscobe, Fundació Formació i Treball i Fundació Main).
 • Personal del departament de “Persones” que gestiona la Selecció de Personal. Director/a o Responsable del departament de “Persones”, així com responsable del Departament al que postula el/la candidat/a.
 • Empleats que realitzin funcions administratives i d’assistència tècnica.
  Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).

Les seves dades també podran ser facilitades a aquelles entitats prestadores de serveis del tercer sector amb les que STARTNOVESOPORTUNITATS col·labora: serveis socials, educació i formació, benestar personal i ocupació i treball. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles als responsables del tractament de les dades.

 

Com protegeix STARTNOVESOPORTUNITATS la seva informació personal?
STARTNOVESOPORTUNITATS implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si STARTNOVESOPORTUNITATS tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. STARTNOVESOPORTUNITATS cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, l’Usuari podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, STARTNOVESOPORTUNITATS haurà de gestionar la seva tramitació. L’Usuari podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a les següents: STARTNOVESOPORTUNITATS:

CNO GIRONA

Domicili: C/ Pare Coll, 15, Girona (17005)
Correu electrònic: cnogirona@oscobe.com

CNO CAMP DE TARRAGONA

Domicili: Avinguda Francesc Macià, 8, esc D, baixos, Tarragona (43005)
Correu electrònic: lopd@cnotarragona.cat

CNO MARESME-VALLÈS

Domicili: Plaça Manuel Cuyàs i Duran, 8, baixos, Mataró (08301)
Correu electrònic: lopd@cnomaresmevalles.cat

 

Podrà exercir-los amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualsevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.

 

AVÍS: STARTNOVESOPORTUNITATS NO ÉS RESPONSABLE DEL CONTINGUT NI DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE TERCERS ALS QUE POGUI ACCEDIR A TRAVÉS DE BANNERS O LINKS